اخبار
 
قابل توجه دانشجویانیکه درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام را با درس فرهنگ و تمدن ایران و اسلام معادلسازی نموده اند.بدینوسیله اعلام میدارد طبق بخشنامه اخیر سازمان پیام نور این دروس قابل معادلسازی نیست و
دانشجویان ملزم به گذراندن درس فرهنگ و تمدن اسلام می باشند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر