اخبار
 
**مدارک لازم جهت ثبت نام ورودیهای جدید:
🔴از تاریخ 28/6/96 ثبت نام آغاز خواهد شد.
◀️ابتدا مراجعه به سایت گلستان جهت ثبت نام غیر حضوری و سپس با در دست داشتن کلیه مدارک جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه شود.
1-  عکس 4*3 پشت نویسی شده  6 قطعه و مشمولان نظام وظیفه 12  قطعه
2- اصل وکپی شناسنامه(تمام صفحات)  یک سری
3- اصل وکپی کارت ملّی  یک سری
4- اصل وکپی دیپلم متوسطه  یک سری
5- اصل وکپی مدرک پیش دانشگاهی ویا دیپلم نظام قدیم یک سری
6- اصل وکپی ریزنمرات سه سال دبیرستان وپیش دانشگاهی یک سری
7- اصل وکپی کارت پایان خدمت ؛ معافیت ویا دفترچه آماده به خدمت برای برادران یک سری
8- رسید تاییدیه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (در این خصوص دانشجویان باید با دردست داشتن کپی پیش   دانشگاهی ودیپلم به باجه پستی مستقر در داخل شهر مراجعه نموده ورسید آنرادریافت وبه دانشگاه تحویل دهند.)
9- دارندگان مدرک کاردانی، اصل  کاردانی و یکبرگ کپی و تکمیل فرم درخواست معادلسازی
↙️شهرهای مجاز جهت ثبت نام در واحد الوند :
آبیک - البرز- تاکستان - رودبار- کرج - ساوجبلاغ-  قزوین
توجه:
1- محل صدور شناسنامه ؛محل گذراندن دوره سه سال آخرمتوسطه ؛ محل اخذمدرک پیش دانشگاهی یا  دیپلم نظام قدیم دانشجوباید در شهرهای یاد شده باشد.
2- دانشجویان پسرمشمول باید فرم مخصوص نظام وظیفه را نیز تکمیل و به مسئول مربوطه تحویل نمایند.                            در غیراینصورت برای آنان غیبت نظام وظیفه اعلام خواهد شد.**مدارک لازم جهت ثبت نام ورودیهای جدید:
🔴از تاریخ 28/6/96 ثبت نام آغاز خواهد شد.
◀️ابتدا مراجعه به سایت گلستان جهت ثبت نام غیر حضوری و سپس با در دست داشتن کلیه مدارک جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه شود.
1-  عکس 4*3 پشت نویسی شده  6 قطعه و مشمولان نظام وظیفه 12  قطعه
2- اصل وکپی شناسنامه(تمام صفحات)  یک سری
3- اصل وکپی کارت ملّی  یک سری
4- اصل وکپی دیپلم متوسطه  یک سری
5- اصل وکپی مدرک پیش دانشگاهی ویا دیپلم نظام قدیم یک سری
6- اصل وکپی ریزنمرات سه سال دبیرستان وپیش دانشگاهی یک سری
7- اصل وکپی کارت پایان خدمت ؛ معافیت ویا دفترچه آماده به خدمت برای برادران یک سری
8- رسید تاییدیه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (در این خصوص دانشجویان باید با دردست داشتن کپی پیش   دانشگاهی ودیپلم به باجه پستی مستقر در داخل شهر مراجعه نموده ورسید آنرادریافت وبه دانشگاه تحویل دهند.)
9- دارندگان مدرک کاردانی، اصل  کاردانی و یکبرگ کپی و تکمیل فرم درخواست معادلسازی
↙️شهرهای مجاز جهت ثبت نام در واحد الوند :
آبیک - البرز- تاکستان - رودبار- کرج - ساوجبلاغ-  قزوین
توجه:
1- محل صدور شناسنامه ؛محل گذراندن دوره سه سال آخرمتوسطه ؛ محل اخذمدرک پیش دانشگاهی یا  دیپلم نظام قدیم دانشجوباید در شهرهای یاد شده باشد.
2- دانشجویان پسرمشمول باید فرم مخصوص نظام وظیفه را نیز تکمیل و به مسئول مربوطه تحویل نمایند.                            در غیراینصورت برای آنان غیبت نظام وظیفه اعلام خواهد شد.
3- دانشجویانی که دارای مدارک دانشگاهی هستند جهت معادلسازی دروس باید فرم درخواست معادلسازی را تکمیل نموده وتحویل مسئول مربوطه دهند.
واحد آموزش دانشگاه پیام نور واحد الوند
 @pnualvand

کد پستی دانشگاه جهت دریافت تائیدیه :  3431789847
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر