اخبار
 
قابل توجه دانشجوبان گرامی: بنا به نامه شماره 39242/2/د مورخ 97/07/30 معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه به جهت رسیدگی به مطالبات بر حق دانشجویان سامانه http://apps.pnu.ac.ir قابل دسترسی می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر