اخبار
 
دیروز مورخ 97/08/19 جناب آقای دکتر رسولی ریایت محترم دانشگاه پیام نور استان قزوین به همراه جناب آقای دکتر خودروان مدیر محترم ارزیابی از دانشگاه پیام نور واحد الوند بازدید نمودند 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر