اخبار
 
 

با عنایت به نامه شماره  35391/7/د مورخ 22/07/98 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به پیوست نامه شماره 179815/3 مورخ 17/07/98 مدیر کل محترم دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارائه «الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت» ارسال می‌شود. مقتضی است مراتب به اطلاع اعضای هیأت‌علمی، دانشجویان، مدیران و کارشناسان ارتباط با صنعت آن مرکز و واحد رسانده شود.
برای مشاهده کلیک کنید:

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر