اخبار
 

 با  عنایت به نامه شماره 35213/2/د مورخ 21/07/98 معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در خصوص برگزاری « سومین جشنواره سراسری کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی «رویش» در قالب دومین جشنواره دستاوردها و توانمندیهای دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در بهمن ماه 1398 ، مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی جامع، حمایت های مادی لازم جهت توسعه فعالیت های کانون های فرهنگی، هنری آن مرکز/ واحد، فایل تصویری دستاوردها و آثار جمع آوری شده، حداکثر تا پایان دیماه به ستاد استان ارسال گردد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر