اخبار
 

 برگزاری نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجوئی

با عنایت به نامه شماره 36654/2/د مورخ 28/07/98 معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در خصوص  برگزاری «نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی» در قالب «دومین جشنواره دستاوردها و توانمندیهای دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور» به میزبانی استان سمنان در بهمن سال جاری، مقتضی است دستور فرمایید به منظور حضور پرشور و فعال دانشجویان آن مرکز/ واحد و کسب رتبه کشوری، نسبت به معرفی دانشجویان علاقمند و فعال در زمینه نشریات دانشجویی، به ستاد استان اقدام لازم بعمل آید
.
 دانشجویان علاقمند به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر