اخبار
راهنمای شماره صندلی حوزه برگزاری امتحانات پیام نور الوند
سالن (1)         ازشماره 1001 الی1030
کلاس (201)        ازشماره1031 الی1050
کلاس (202)       ازشماره1051 الی1070
کلاس(203)        ازشماره1071 الی1090
سالن (1)      طبقه اول
کلاس (201)     طبقه اول
کلاس (202)     طبقه اول
کلاس (203)     طبقه اول
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر