آدرس دانشگاه
1395/1/18 چهارشنبه
قزوین - شهر الوند - بلوار شهید رجایی - میدان امام علی (ع) - شماره تلفن 32248467-028 - شماره فاکس 32247210
1